Sollefteå FilmstudioSollefteå filmstudios bildande

För att du ska förstå vad som hände då Sollefteå filmstudio bildades, bör du nog känna till något om den politiska hemvisten hos de två organisationer som var inblandade. (Själva säger de antagligen att de är politiskt obundna.) ABF är socialdemokraternas, Medborgarskolan det dåvarande högerpartiets, nuvarande moderaternas studieförbund. Nya Norrland, NN, var en socialdemokratisk lokaltidning. Den moderata tidningen hette Västernorrlands Allehanda, VA. Kampen blev hård.

Allt efter rubrikerna nedan är citat såvida texten inte står inom parentes. I de brev som återges har inlednings- och avslutningsfraser utelämnats. Vissa stavfel har rättats.

Sollefteå ABF protokoll 1955-05-20 §5:
Ordf. meddelade att avd. ämnade undersöka möjligheterna att till hösten starta en s.k. Filmstudio.

Sollefteå ABF årsmötesprotokoll 1955-06-03 § 12 Övriga frågor:
Åhlin gav information om den planerade Filmstudion. Den måste bygga på ett medlemsantal på minst 100 personer. Äldre förstklassiga filmer kommer att väljas ut och visas under 10 föreställningar pr studiesäsong.
Mötets önskemål och beslut var att förslaget var bra och bör prövas.

Brev från Valfrid Åhlin (ABF) till SFF under försommaren
(Skall finnas enligt nedan, men har inte hittats.)

Brev från Valfrid Åhlin till SFF 1955-09-06:
Då vi i Sollefteå har för avsikt att bilda en filmstudio, anhåller jag vördsamt att få mig tillsänt de bestämmelser som gäller för visning av filmer, medlemsskap mm som vi kan ha nytta av vid arbetet med bildandet av filmstudios.Vi tackar på förhand för alla upplysningar och ev. mtrl som behövs.

Sollefteå ABF protokoll 1955-09-08 §10:
S
tyrelsen uppdrog åt Åhlin och Ericsson att med NN ta initiativ till att starta en Filmstudio. Den kommer att stå öppen för alla och 10 äldre förstklassiga filmer per studiesäsong kommer att väljas ut och visas.

Brev från Lars Molin (Medborgarskolan) till SFF 1955-10-05:
I Sollefteå finns intresse för bildandet av en filmstudio. Det vore önskvärt, om stadgar för dylik sammanslutning samt filmförteckning snarast kunde bekommas till ett sammanträde den 7 dennes.(På brevet finns anteckningen "besv. 6/10 55". Svaret eller någon kopia av svaret har inte hittats.)

Nya Norrland 1955-10-14 s. 12:
Filmstudio planeras av ABF i Sollefteå

– I höst skall vi förverkliga planerna på en filmstudio i Sollefteå berättar ABF-basen Valfrid Åhlin. Vi är i full gång med förberedelserna och så snart planerna klarnat skall vi sända ut inbjudan till medlemskap. Det fordras ett ganska stort antal medlemmar för att verksamheten skall bli bärkraftig, men intresset är stort för äldre konstnärligt högtstående film. Vi är därför övertygade att det skall gå bra att starta i höst.

Brev från Valfrid Åhlin till SFF 1955-10-14:
Återkommer till min skrivelse av den 6 sept och kan nu meddela att Sollefteå filmstudio är under bildande. Med anledning härav översändes vår förbindelse att respektera SFF föreskrifter. Vi emotser 100 medlemskort mot postförskott ā 2:-/medlem

Brev från Lars Molin till SFF 1955-10-14:
Härmed har jag äran översända förbindelse från styrelsen för nybildade Sollefteå Filmstudio, som kommer att starta under Studieförbundet Medborgarskolans i Sollefteå överinseende.

Lokal är förhyrd i Sagabiografen i Sollefteå, där filmförevisning är avsedd att äga rum å lämplig tid, företrädesvis å lördagar. Kommande säsong är det avsett att förevisa 5 filmer med föreställningar och diskussioner den 12.11, 3.12.1955 samt den 14.1, 18.2 och 17.3.1956. Önskade filmer för säsongen äro resp. Intermezzo, Den sönderslagna krukan, Mordet på jultomten, Gentleman efter midnatt och De röda skorna. Tacksam för besked omgående huruvida den förstnämnda filmen är tillgänglig den 12.11.55 (med anledning av annonser i ortspressen nästa vecka).

Samtidigt härmed beställes 150 st. medlemskort för säsong (2 kr.), vilka kunna sändas mot postförskott under nedanstående adress.

Sollefteå Filmstudio förutsätter, att endast en filmstudio, med hänsyn till stadens storlek, kommer till stånd.

Västernorrland Allehanda 1955-10-15:
Filmstudieklubb bildad i Sollefteå

Sollefteå (VA): Sollefteåborna kommer instundande säsong att få se en rad gamla, mycket fina filmer tack vare en filmstudieklubb som startats av Medborgarskolan i staden. Programmet är preliminärt uppgjort, och omfattar filmerna Intermezzo, Den sönderslagna krukan, Mordet på jultomten, Gentleman efter midnatt och De röda skorna. Medborgarskolan beräknar börja köra programmet i november månad.

Västernorrlands Allehanda 1955-10-15 s. 17 och Nya Norrland samma dag s. 4, annons:
Sollefteå Filmstudio startar i november. Lokal: Sagabiografen. Preliminärt filmprogram för hösten och våren: Intermezzo, Den sönderslagna krukan, Mordet på jultomten, Gentleman efter midnatt, De röda skorna.

Vi återkommer i press och brevledes. Medborgarskolan

Nya Norrland 1955-10-18 första och sista sidan:
Sollefteå filmstudio startar

Fyra filmer visas under hösten

Planerna på en filmstudio i Sollefteå har nu tagit fast form och initiativtagarna ABF och Nya Norrland inbjuder nu alla filmvänner som vill vara med att teckna sig för medlemskap. Under höstterminen kommer att visas fyra filmer och för våren har preliminärt kontrakterats fem program. Första filmvisningen blir söndagen den 6 november.

ABF behandlade frågan vid sitt årsmöte i våras och styrelsen fick i uppdrag att föra saken vidare. Så skedde också omgående, man tog på försommaren kontakt med Sveriges Förenade Filmstudios och överenskommelse träffades om igångsättning av studions verksamhet under hösten. Sedan dess har övriga förberedelser vidtagits och nu är det som sagt klart för start den 6 nov. Meningen är att under hösten visa en film varannan söndag och tiden för visningen torde vid starten bli kl. 13. Lokal blir Röda Kvarn. ...

För hösten har preliminärt kontrakterats följande filmer ... (Här anges samma filmer som i brevet nedan.)

Brev från Valfrid Åhlin till SFF 1955-10-18:
För höstens filmförevisningar beställes följande filmer: Befriande eld, Skepp till Indialand, Körkarlen samt Öppen stad. Speldagar blir 6 nov, 20 nov, 4 dec, samt den 18 dec. Filmernas ordningsföljd får ändras. Tacksam om Ni redan nu översänder två ex av kommentarierna till varje film. Filmlokal Röda Kvarn.

Brev från SFF till Valfrid Åhlin 1955-10-19:
Ref. till dagens telefonsamtal.

Efter samtal med den redan godkända Sollefteå Filmstudios funktionär har följande överenskommits:
Den styrelse, vars medlemmar jag nämnde för Eder i telefon, är en interimsstyrelse. Den definitiva styrelsen väljs vid Studions första sammankomst, en halvtimme före första filmvisningen.
Man var införstådd med att Studions sak i detta fall går före både ABF och Medborgarskolan. Inget hindrar att den definitiva styrelsen kommer att bestå av representanter från bägge studieorganisationerna. All reklam och medlemsvärvning kommer att i fortsättningen helt och hållet att gå i Sollefteå Filmstudios namn.
Studion är således enligt överenskommelsen helt "opolitisk". Nuvarande styrelse är tillfällig. Vi hoppas att den definitiva styrelsen kommer att innehålla Sollefteås bästa krafter på området.

Sollefteå ABF protokoll 1955-10-27 §2:

Åhlin rapporterade att den av NN och ABF planerade Filmstudion måste inhiberas, då Medborgarskolan hunnit före. Eftersom det bara får förekomma en filmstudio på varje plats är det f.n. inget att göra åt saken, endast att avvakta utvecklingen.

Västernorrlands Allehanda 1955-10-28 s. 12:
Filmstudio i Sollefteå

Sollefteå (VA) Sollefteå filmstudio heter en ny sammanslutning i staden vilken bildats för att söka intressera invånarna för den kulturella filmen samt visa högklassig film och stimulera till diskussioner kring olika filmer.
Första försöket med denna nya filmgiv gör studion den 12 november på Saga, då man kommer att visa en 18 år gammal tysk film med titeln "Den sönderslagna krukan" med världsstjärnan Emil Jannings i huvudrollen. Lördagen den 3 december ges "Gentleman efter midnatt" med bl.a. Leslie Howard i en av de bärande rollerna. Särskilda medlemskort har utställts och dessa ger rabatt till klubbens filmaftnar. Initiativtagare till filmklubben är Medborgarskolan och studieledare Lars Molin har ställt sig i ledningen för detta lovvärda initiativ.

Västernorrlands Allehanda 1955-10-28 s. 10 och Nya Norrland samma dag s. 5, annons:
Sollefteå Filmstudio – Ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios – startar sin verksamhet lördagen den 12 nov. kl. 16.15 Saga-biografen. Säsongen omfattar bl.a. fem filmaftnar. Höstterminens filmer: Den sönderslagna krukan och Gentleman efter midnatt. Under vårterminen tre filmaftnar med högklassiga filmer.

Medlemskap tecknas i Dahlbergs bokhandel, där alla upplysningar lämnas. Avgift 10:- (inkl. medlemskap och avgift för säsongens fem filmer). Numrerade platser. Styrelsen

Västernorrlands Allehanda 1955-11-11 s. 9:
Filmstudion i Sollefteå får god start

Sollefteå (VA). Initiativtagarna till filmstudion i Sollefteå Anders Jacobsson och Lars Molin kan med all rätt vara nöjda med arrangemanget då anslutningen varit utomordentligt god inför den förestående premiären på lördag på Sagabiografen. Sollefteåborna har visat ett verkligt starkt intresse för att se film, studera den noggrant och sedan diskutera igenom den.

– Ytterligare några personer kan ansluta sig till filmstudion innan vi kör igång, upplyser Lars Molin. Lördagens film är "Den sönderslagna krukan", en klassiker och till alla delar förnäm film med världsstjärnan Emil Jannings i huvudrollen. I fortsättningen kommer filmerna att presenteras på söndagseftermiddagar och i början av december kommer man att visa "Gentleman efter midnatt", Selma Lagerlöfs "Körkarlen", den engelska storfilmen "De röda skorna" och Ingrid Bergmans "Intermezzo".

Västernorrlands Allehanda 1955-11-14 s. 5:
Framgång i Sollefteå för stadens filmstudio

Bild med följande bildtext: Kapten Bo Byman och hans fru Gudrun var mycket nöjda med premiärfilmen i klubben.

Sollefteå (VA) Idén med filmstudioklubb i Sollefteå, som skall ge stadsborna tillfälle att se film av bästa märke har av allt att döma slagit mycket väl ut. Redan från starten har man lyckats få ett 90-tal medlemmar. Vid premiären på lördagen visade man en utmärkt sak, den tyska klassiska filmen "Den sönderslagna krukan" med Emil Jannings i huvudrollen. Även för det ungdomliga inslaget bland publiken blev denna smått originella filmade teaterpjäs en verkligt njutbar sak och samtliga i "klubben" uttalade också efter föreställningen sin tillfredsställelse.

Före filmförevisningen orienterade postkontrollör Lars Molin de närvarande om filmstudieklubbens syftemål och man valde även styrelse. Till ordförande utsågs ombudsman Anders Jakobsson, och övriga ledamöter blev adjunkt Louise Winge, fru Margit Jondelius, biografföreståndare Valter Egerstad, kontrollör Lars Molin och bokhandlare Wilhelm Willbergh. Revisorer blev fru Sina Lundblad och postmästare Emil Haag. Under säsongen kommer ytterligare 4 filmer att visas och den 3 december skall man rulla den utmärkta saken "Gentleman efter midnatt" med Leslie Howard i en av de bärande rollerna.

 

Västernorrlands Allehanda 1955-12-01 s. 11 och Nya Norrland samma dag s. 4, annons:
Sollefteå Filmstudio visar "Gentleman efter midnatt" på Saga-biografen lördagen den 3/12 1955 kl. 16.30. Medlemskort ...

 

TILLGÄNGLIGA KÄLLOR

Protokollen från Sollefteå ABF förvaras i Föreningsarkivets i Västernorrland Ångermanlandsdepå i Arkivhuset, Nybrogatan 17, Härnösand. Kopior av brevväxlingen med SFF kommer från SFFs arkiv i Stockholm. Nya Norrland och Västernorrlands Allehanda har mikrofilmats och filmerna har lånats från biblioteket i Härnösand.

YTTERLIGARE EFTERFORSKNINGAR

Vi skulle gärna vilja veta hur frågan behandlades inom Medborgarskolan. Enligt upplysningar från en person inom Medborgarskolan i Sollefteå skulle hon ha lämnat Medborgarskolans handlingar för de aktuella åren till Arkivhuset i Härnösand. Där förnekar man dock varje kännedom om detta och säger att några handlingar från Medborgarskolan i Sollefteå inte förvaras där. Vi har även undersökt om några handlingar lämnats in till Kommunarkivet i Sollefteå, men så är inte fallet.

Det verkar således som om vi inte kommer längre. Några inom Medborgarskolan startade Sollefteå filmstudio, men vissa detaljer i förhistorien är något oklara. Men kanske du som läser detta kan bidra med någon pusselbit. Hör i så fall av dig!

 

Sollefteå i februari 2000

Elsa och Per-Anders Hörling